Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok vychádza z Občianskeho zákonníka

Reklamačné konanie, povinnosti predávajúceho a práva spotrebiteľa sú upravené Občianskym zákonníkom (ďalej len „Občiansky zákonník“ – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

Uplatnenie reklamácie

Ak spotrebiteľ zistí, že vec má vadu, nemá vec ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

osobitná záručná doba v trvaní 3 mesiace platí na práce pri oprave a úprave věci

pri použitých veciach servis  nezodpovedá za vady, ktoré vznikli ich nesprávnzm alebo nevhodným používaním alebo opotrebením, a mechanickým poškodením objednávateľom

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Objednávka opravy